Prevenirea si Stingerea Incendiilor(PSI) /  Situatii de Urgenta(SU)

DOCUMENTATIA OBLIGATORIE – conform art. 17 – 19 din Ordinul 163/2007.

 • Dispozitia privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;
 • Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
 • Dispozitia privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;
 • Dispozitia privind organizarea instruirii personalului;
 • Dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
 • Dispozitia de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;
 • Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;
 • Conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
 • Dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
 • Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
 • Planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic/institutiei;
 • Fisa obiectivului;
 • Raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
 • Documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;
 • Registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;
 • Registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, formulare;
 • Lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere/conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;
 • Planurile de protectie impotriva incendiilor;
 • Evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
 • Evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 • Rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;
 • Fisele si tematicile de instruire, conform reglementarilor specifice;
 • Lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;
 • Grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza în caz de incendiu;
 • Rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii;
 • Programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu.
 • Actualizarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor daca s-au produs modificări ale actelor normative si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora, s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii.