Ghid terminologic de securitate si sanatate in munca

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Accident de muncă

Vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate sau deces.

Activitate periculoasă

Activitate în cadrul căreia se poate declanşa un accident de muncă sau o boală profesională, prin specificul unora dintre actele implicate sau printr-o realizare defectuoasă a acestora.

Adaptare a locului de muncă

Organizare şi amenajare a locului de muncă în funcţie de cerinţele ergonomice, îndeosebi de igienă a muncii, de psihologie a muncii şi tehnice, corespunzător condiţiilor fizice şi psihice ale executantului.

Adaptare în muncă

Totalitate a modificărilor morfofuncţionale ale organismului uman prin care se realizează concordanţa între capacitatea de muncă a omului şi cerinţele muncii.

Agent biologic

Microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare şi endoparaziţii umani care sunt susceptibile să provoace infecţie, alergie sau intoxicaţie.

Agent cancerigen (carcinogen)

O substanţă, un preparat sau un procedeu, inclusiv substanţa sau preparatul degajat în urma unui procedeu, care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată, poate produce apariţia cancerului ori poate creşte frecvenţa apariţiei acestuia.

Agent chimic

Orice element sau compus chimic, singur sau în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat sau eliberat, inclusiv ca deşeu, din orice activitate, indiferent dacă este sau nu produs intenţionat şi este sau nu plasat pe piaţă.

Agent mutagen

O substanţă sau un preparat care, prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată, poate cauza anomalii genetice ereditare ori poate creşte frecvenţa apariţiei acestora.

Agent nociv

Orice factor chimic, fizic sau biologic, prezent în procesul de muncă şi care poate constitui un pericol pentru sănătatea angajaţilor (sin.: agent periculos, noxă).

Aptitudini

Însuşiri psihice şi psihice care permit omului să efectueze şi singur anumite forme de activităţi.

Atmosfera explozivă

Amestec de aer în condiţii atmosferice şi substanţe inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceaţă sau pulbere în care, după aprindere, flacăra se extinde la întregul amestec.

Atmosfera potenţial explozivă

O atmosferă care poate deveni explozivă în urma condiţiilor locale şi operaţionale.

Autoritate competentă

Organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi locale sau organismul, respectiv reprezentantul acestuia, abilitat ca, în exerciţiul autorităţii de stat, să ia măsuri obligatorii şi să adopte reglementări în domeniul său de competenţă.

Avarie

Eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.

Bază de referinţă artificială

Eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora.

Boli profesionale

Afecţiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici şi biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.

Calitate de protecţie (din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă)

Proprietate a unui element de sistem de a nu genera factori de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională.

Cerinţe de securitate şi sănătate în muncă

Condiţii impuse elementelor sistemului de muncă (executant – sarcină de muncă – mijloc de producţie – mediu de muncă), stabilite prin legi, norme, normative, standarde, documentaţii tehnice şi instrucţiuni, în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata execuţiei lucrării

Orice persoană fizică sau juridică împuternicită de către beneficiarul lucrării şi/sau de către angajator cu execuţia sarcinilor pe durata lucrării.

Condiţii normale de exploatare

Condiţii de lucru prevăzute în cartea tehnică a utilajului.

Culoare de securitate

Culoare căreia i se atribuie o semnificaţie specifică, prestabilită, în cadrul semnalizării de securitate, pentru a transmite mesaje de interdicţie, de avertizare, de obligare, de salvare sau de prim ajutor.

Defectare

Încetarea capacităţii unei maşini, instalaţii, utilaj, etc., de a-şi îndeplini funcţia specifică.

Diminuarea capacităţii de muncă

Reducere, parţială sau totală, a capacităţii individuale de muncă.

Dispozitiv de protecţie

Dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.

Distanţă de protecţie

Distanţa dintre părţile active şi carcasa de protecţie, îngrădirile, balustradele, barele de protecţie sau zona de manipulare.

Distanţă de securitate

Distanţă minimă admisă între executant şi sursa de risc, necesară pentru asigurarea securităţii acestuia.

Echipament individual de lucru

Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acordă unui salariat pentru protejarea îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpul procesului de muncă.

Echipament individual de protecţie

Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Instructaj de securitate în muncă

Modalitate de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea în muncă, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.

Echipamente tehnice

Maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare utilizate în procesul muncii.

Evaluare a riscului de accidentare şi îmbolnăvire profesională

Activitate prin care se identifică factorii de risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională şi se determină nivelul de risc.

Factor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională

Însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente proprii elementelor implicate în procesul de muncă şi care pot provoca accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale; cauze potenţiale ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.

Fiabilitate

Calitate a unui produs, serviciu sau sistem de a fi utilizat sau de a funcţiona fără defecţiuni un interval de timp determinat, corespunzător scopului pentru care a fost conceput.

Fişa de evaluare a riscurilor

Document centralizator al tuturor operaţiilor de identificare şi evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională prin care se finalizează aplicarea metodei de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pe loc de muncă.

Funcţii de securitate

Funcţii ale unui echipament de muncă sau ale unui mijloc de protecţie prin care, fie se elimină sau reduce riscul, fie se semnalizează prezenţa unui pericol.

Grup vulnerabil la risc

Grup de persoane departajat după criterii de sex, vârstă, stare fizică şi/sau fiziologică şi care îndeplinesc condiţia specificată pentru persoanele vulnerabile (de exemplu, grupuri vulnerabile la risc pot fi femeile, tinerii, persoanele handicapate etc.).

Indicator de securitate

Mijloc de informarea standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la securitatea în muncă.

Instructaj de securitate în muncă

Modalitate de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care se desfăşoară la nivelul unităţilor şi are ca scop însuşirea de către salariaţi a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor impuse de securitatea în muncă, specifice activităţii pe care o realizează sau urmează a o realiza.

Instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă

Componente ale sistemului de reglementări în domeniul securităţii în muncă, ale căror prevederi sunt valabile numai pentru activităţile desfăşurate în cadrul unei unităţi; elaborarea lor de către unităţi (prin efort propriu sau în colaborarea cu institute specializate) este obligatorie.

Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiuni a căror utilizare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care, producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi asigurării securităţii în muncă.

Linie aeriană de energie electrică (LEA)

Este o izolaţie montată în aer liber, compusă din conductoare, izolatoare, cleme, armături, stâlpi, fundaţii şi instalaţii de legare la pământ, care serveşte la transportul şi distribuţia energiei electrice.

Loc de muncă

Zona (spaţiul) dotată cu mijloace de muncă şi organizată pentru realizarea unei operaţii sau lucrări de către unul sau mai mulţi executanţi, în condiţii de muncă date.

Lucrul la înălţime

Activitate desfăşurată la minimum 2 metri, măsuraţi de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (sol) sau orice altă bază de referinţă artificială, baze faţă de care nu există pericolul căderii în gol. Pentru locurile de muncă amplasate până la înălţimea de 2 metri se consideră „lucru la înălţime mică” la care se vor adopta, de la caz la caz, în funcţie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre măsurile de securitate în muncă prevăzute în normele specifice de securitate în muncă pentru lucrul la înălţime.

Manipulare manuală a maselor

Reprezintă orice operaţii de transport sau susţinere a unei mase (ridicare, coborâre, împingere, tragere, purtare sau deplasare), necesitând efortul fizic al unuia sau mai multor angajaţi ţi putând implica riscuri de accidentare şi de afectare a sănătăţii (în special afecţiuni dorso-lombare).

Mediul de muncă

Ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care, unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Mijloc individual de protecţie

Mijloc de protecţie (protector) destinat pentru protecţia unui singur executant şi care se aplică asupra acestuia.

Nocivitate

Proprietatea unei noxe de a produce efect dăunător asupra organismului.

Noxă (sinonim: factor nociv)

Agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune dăunătoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.

Operator

Persoana sau persoanele însărcinată(e) cu instalarea, funcţionarea, încercarea, întreţinerea, curăţarea, repararea sau transportarea unei maşini.

Pericol

  1. Sursa unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii. Notă: În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă termenul este utilizat în asociere cu alţi termeni definind originea sau natura presupusă a posibilei leziuni sau afectări a sănătăţii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de tăiere, pericol de intoxicare etc.
  2. Proprietate inerentă a unei substanţe, agent, surse de energie sau situaţie cu potenţial de a cauza evenimente nedorite (accidente de muncă sau boli profesionale).

Persoană autorizată

O persoană competentă împuternicită în scris (de către organe de specialitate abilitate şi/sau de către patron) să îndeplinească anumite activităţi.

Persoană avertizată

O persoană informată asupra riscului profesional şi asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfăşurarea unei activităţi în condiţii de securitate.

Persoană competentă

O persoană care posedă cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activităţi.

Persoană expusă

O persoană care se află în întregime sau parţial într-o zonă periculoasă.

Persoană fizică

Lucrătorul angajat al persoanei juridice, cu funcţia de executant.

Persoană juridică

Agent economic şi organizaţie cooperatistă inclusiv cu capital străin, autorităţi şi instalaţii publice, asociaţii şi organizaţii nonprofit, ce desfăşoară activităţi pe teritoriul României, precum şi agenţi economici români care efectuează lucrări cu personal român pe teritoriul altor ţări.

Plan de securitate şi sănătate

Plan cu măsuri specifice de securitate şi sănătate în muncă aplicabile unităţii respective, în funcţie de natura activităţilor desfăşurate.

Prevenire

Ansamblul procedeelor şi măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

Prevedere de securitate şi sănătate în muncă

Indicaţie, dispoziţie dintr-un act normativ etc., al cărei scop este prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Prevenire intrinsecă

Prevenire realizată în stadiul de concepţie/proiectare, care constă în:

  • evitarea sau reducerea pericolelor, atât cât este posibil, prin alegerea corespunzătoare a unor caracteristici de concepţie;
  • limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesităţii de intervenţie a executantului în zonele periculoase.

Prim ajutor

Totalitate a acţiunilor întreprinse imediat după producerea unui accident, inclusiv de muncă, până la momentul intervenţiei cadrelor medicale de specialitate, cu scopul de a împiedica periclitarea vindecării bolnavului, fie prin apariţia unor complicaţii ce îngreunează actul terapeutic ulterior, fie printr-o evoluţie nefavorabilă urmată de instalarea unor infirmităţi definitive sau de deces.

Protecţie

Ansamblul de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinsecă.

Proces de muncă

Succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.

Produse de uz fitosanitar

Substanţe chimice sau combinaţie de substanţe chimice cunoscută sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide şi altele asemenea, care se utilizează în agricultură şi în silvicultură pentru tratamente fitosanitare ce vizează prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în culturile agricole, pentru dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor de depozitare a produselor agricole.

Protector

Mijloc de protecţie special conceput şi utilizat pentru a realiza protecţie prin interpunere ca obstacol (fizic) între pericol şi persoana expusă.

Risc

Probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă.

Risc profesional

Risc în procesul de muncă.

Sarcina de muncă

Totalitatea operaţiilor de muncă pe care executantul trebuie să le efectueze, în anumite condiţii date pentru realizarea procesului de muncă. Sarcina de muncă implică atât acţiunile executantului cât şi condiţiile de lucru impuse acestuia prin mijloacele de producţie şi mediul de muncă.

Sistem de muncă

Ansamblu constituit de unul sau mai mulţi executanţi şi mijloace de producţie care, având un scop de realizat, interacţionează pe baza unui circuit informaţional, în anumite condiţii ale mediului de muncă.

Situaţie periculoasă

Orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole.

Solicitare (a omului în muncă)

Mobilizare a funcţiilor şi capacităţilor fizice şi psihofiziologice ca efect al acţiunii cerinţelor externe asupra executantului, în funcţie de nivelul capacităţii sale de muncă.

Substanţă periculoasă

O substanţă care, în virtutea proprietăţilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol.

Transportor cu bandă

Utilaj fix sau mobil de transport continuu ce are ca organ de transport pentru materiale, bandă de cauciuc, material plastic, pânză sau similare.