Securitate si Sanatate in Munca (SSM)

Consiliere de specialitate

Consiliere de specialitate pentru:

 • Gasirea impreuna a celor mai eficiente solutii in vederea organizarii activitatii de prevenire si protectie in unitate (organizare interna proprie, externalizare sau mixta) în functie de necesitatile si posibilitatile tale reale.
 • Elaborarea documentatiilor specifice de SSM in vederea participarii la licitatii.
 • Consiliere in domeniul coordonarii de securitate si sanatate in munca conform HG 300/2006 – inspectii în santier, rapoarte;
Dosar SSM

DOCUMENTAȚIA OBLIGATORIE:
conform Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 319/2006, și a HG 1425/2006 :

 • Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă identificate.
 • Elaborarea deciziilor şi procedurilor necesare.
 • Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară);
 • Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat în urma evaluării riscurilor;
 • Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitate;
 • Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă, centralizator, propuneri de EIP, declaraţia lucrătorilor şi 3 oferte comerciale avantajoase de achiziţie EIP);
 • Teste în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală şi teme specifice pe meserii, teme pentru concursuri de SSM);
 • Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general);
 • Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor;
 • Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • Întocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 • Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă;
 • Întocmirea registrului privind urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie;
 • Întocmirea anexelor fişelor postului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru toate categoriile de personal;
 • Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM;
 • Alegerea din rândul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de înştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere);
Evaluare de risc

Ce este evaluarea de risc SSM ?

Evaluarea de risc presupune cunoașterea anumitor informații, precum și strângerea unei documentații specifice. Pașii pe care trebuie să-i aveți în vedere la realizarea evaluărilor de risc SSM sunt:

 • descriere sumară a postului de lucru sau a zonei evaluate;
 •  liste utilizate pentru verificarea sau supravegherea postului de lucru;
 • lista de măsuri pentru monitorizarea ulterioară a evaluării de risc;
 • numărul și tipul lucrătorilor (sex, vârsta, grupuri sensibile la riscuri specifice);
 • verificări medicale necesare;
 • rapoarte cu privire la supravegherea tehnică a echipamentului de muncă;
 • cărțile tehnice sau instrucțiunile de utilizare a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor;
 • regulament intern și instrucțiuni de lucru.

Este important ca orice lucrător să fie informat cu privire la pericolele și măsurile de la locul de muncă.

Documentația servește, ca bază pentru instruirea periodică a lucrătorilor.

O evaluare de risc trebuie să fie:

 • sistematică – urmează o procedura definitivă, respectiv o metodologie definită și logică.
 • cuprinzătoare – pentru a aloca priorități măsurilor recomandate.
 • adecvată – în ceea ce privește gravitatea și probabilitatea pericolelor;
 • documentată – pentru a demonstra că măsurile recomandate se bazează pe dovezi.
 • lista echipamentului individual de protecție (EIP) necesar pentru un post sau zona de lucru;
 • documentația cu privire la EIP (manuale de utilizare, inspecții periodice etc.);
 • inventarul substanțelor chimice și fișele tehnice de securitate relevante;
 • prevenirea incendiilor și alte planuri în caz de urgență (de ex. în caz de cutremur, inundații);
 • semnalizarea de securitate și sănătate și restricții de acces;
 • planul de situație;
 • rapoarte cu privire la supravegherea tehnică a echipamentului de muncă;
Management SSM

Îmbunătăţirea continuă a managementului SSM prin următoarele servicii:

 • Auditarea periodică a unităţii tale în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 • Organizarea de instruiri sau seminarii de conştientizare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă in vederea formarii unei mentalităţi sănătoase faţă de SSM;
 • Organizarea de activităţi practice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (cum se completează fişele de instruire individuală şi colectivă, simulări practice de instruire introductiv generală, la locul de muncă, instruire periodică, concursuri tematice etc).
 • Autorizarea internă din punct de vedere a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru;
 • Implementarea programului de motivare/sancţionare a personalului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 • Eficientizarea colaborării cu instituţiile statului.


Securitate si Sanatate in Munca (SSM)

Consiliere de specialitate

Consiliere de specialitate pentru:

 • Gasirea impreuna a celor mai eficiente solutii in vederea organizarii activitatii de prevenire si protectie in unitate (organizare interna proprie, externalizare sau mixta) în functie de necesitatile si posibilitatile tale reale.
 • Elaborarea documentatiilor specifice de SSM in vederea participarii la licitatii.
 • Consiliere in domeniul coordonarii de securitate si sanatate in munca conform HG 300/2006 – inspectii în santier, rapoarte;
Dosar SSM

DOCUMENTAȚIA OBLIGATORIE:
conform Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 319/2006, și a HG 1425/2006 :

 • Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă identificate.
 • Elaborarea deciziilor şi procedurilor necesare.
 • Elaborarea tematicilor de instruire pentru toate fazele instruirii (instruirea introductiv generală, instruirea la locul de muncă, instruirea periodică şi instruirea suplimentară);
 • Elaborarea Planului de Prevenire şi Protecţie rezultat în urma evaluării riscurilor;
 • Elaborarea Instrucţiunilor Proprii de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru din unitate;
 • Evaluarea riscurilor în vederea acordării echipamentului individual de protecţie conform HG 1048/2006 (setul de documente conţine evaluarea propriu zisă, centralizator, propuneri de EIP, declaraţia lucrătorilor şi 3 oferte comerciale avantajoase de achiziţie EIP);
 • Teste în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (teme generale pentru instruirea introductiv generală sau testarea anuală şi teme specifice pe meserii, teme pentru concursuri de SSM);
 • Elaborarea documentelor specifice organizării şi funcţionării Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (setul de documente conţine convocator, model proces verbal de şedinţă, model raportul administratorului sau directorului general);
 • Realizarea evidenţei meseriilor şi a profesiilor care necesită autorizarea exercitării lor;
 • Realizarea evidenţei posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • Realizarea evidenţei posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • Întocmirea registrului privind monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
 • Întocmirea registrului privind verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • Întocmirea registrului privind monitorizarea verificărilor periodice a echipamentelor de muncă;
 • Întocmirea registrului privind urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii echipamentelor individuale de protecţie;
 • Întocmirea anexelor fişelor postului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru toate categoriile de personal;
 • Actualizarea regulamentului intern cu prevederi specifice în domeniul SSM;
 • Alegerea din rândul angajaţilor a reprezentantului lucrătorilor cu atribuţii specifice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (setul de documente conţine un model de proces verbal de şedinţă, formular de înştiinţare a angajatorului, modificarea regulamentului intern cu această prevedere);
Evaluare de risc

Ce este evaluarea de risc SSM ?

Evaluarea de risc presupune cunoașterea anumitor informații, precum și strângerea unei documentații specifice. Pașii pe care trebuie să-i aveți în vedere la realizarea evaluărilor de risc SSM sunt:

 • descriere sumară a postului de lucru sau a zonei evaluate;
 •  liste utilizate pentru verificarea sau supravegherea postului de lucru;
 • lista de măsuri pentru monitorizarea ulterioară a evaluării de risc;
 • numărul și tipul lucrătorilor (sex, vârsta, grupuri sensibile la riscuri specifice);
 • verificări medicale necesare;
 • rapoarte cu privire la supravegherea tehnică a echipamentului de muncă;
 • cărțile tehnice sau instrucțiunile de utilizare a echipamentelor, utilajelor și instalațiilor;
 • regulament intern și instrucțiuni de lucru.

Este important ca orice lucrător să fie informat cu privire la pericolele și măsurile de la locul de muncă.

Documentația servește, ca bază pentru instruirea periodică a lucrătorilor.

O evaluare de risc trebuie să fie:

 • sistematică – urmează o procedura definitivă, respectiv o metodologie definită și logică.
 • cuprinzătoare – pentru a aloca priorități măsurilor recomandate.
 • adecvată – în ceea ce privește gravitatea și probabilitatea pericolelor;
 • documentată – pentru a demonstra că măsurile recomandate se bazează pe dovezi.
 • lista echipamentului individual de protecție (EIP) necesar pentru un post sau zona de lucru;
 • documentația cu privire la EIP (manuale de utilizare, inspecții periodice etc.);
 • inventarul substanțelor chimice și fișele tehnice de securitate relevante;
 • prevenirea incendiilor și alte planuri în caz de urgență (de ex. în caz de cutremur, inundații);
 • semnalizarea de securitate și sănătate și restricții de acces;
 • planul de situație;
 • rapoarte cu privire la supravegherea tehnică a echipamentului de muncă;
Management SSM

Îmbunătăţirea continuă a managementului SSM prin următoarele servicii:

 • Auditarea periodică a unităţii tale în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 • Organizarea de instruiri sau seminarii de conştientizare în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă in vederea formarii unei mentalităţi sănătoase faţă de SSM;
 • Organizarea de activităţi practice în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (cum se completează fişele de instruire individuală şi colectivă, simulări practice de instruire introductiv generală, la locul de muncă, instruire periodică, concursuri tematice etc).
 • Autorizarea internă din punct de vedere a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă a meseriilor sau a profesiilor care necesită acest lucru;
 • Implementarea programului de motivare/sancţionare a personalului în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
 • Eficientizarea colaborării cu instituţiile statului.